Mühendislik Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi, Avrupa Komisyonunca verilen, mezunlarına ulusal ve uluslararası arenada istihdam edilebilme imkânı sağlayan “Diploma Eki Etiketi” ve “AKTS Etiketi” sahibidir. Üniversitelere Avrupa çapında tanınma, kabul görme ve üniversiteler arası hareketlilik imkanı sunan bu etiketlere sahip olan üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda akademik derece düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Avrupa Komisyonunca verilen Diploma Eki, yükseköğretim diploması ile birlikte öğrencinin eğitim seviyesini gösteren prestijli belge niteliğine sahiptir.

Bölümlerimiz

Türkiye’de ve dünyada, endüstri, kamu ya da akademide başarılı kariyere sahip olan, yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitimini veya mesleki eğitim programlarını başarıyla tamamlayan, lider ve girişimci rollerde görev alan, mühendisler yetiştirmektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de çevre mühendisliği eğitimi veren bölümlerin arasında ilk üç içinde yer almaktadır. Eğitim dili, İngilizcedir. Amacı, dünyanın her yerinde problem çözme yeteneği ve donanımına sahip, sorumluluk üstlenen öncü rol oynayan Çevre Mühendisleri yetiştirmektir. Klasik mühendislik eğitiminin yanı sıra sosyal becerileri gelişmiş, hukuk, ekonomi ve yönetim bilgi ve becerisi ile donanmış mühendisler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Mezunlar, çevre sorunlarını önleyici teknolojiyi geliştiren, uygulayan, oluşan çevresel sorunları ortadan kaldıran bilgi birikimine, güçlü eğitim kadrosunun yanı sıra Üniversitenin sunduğu çağdaş eğitim ve araştırma altyapısı desteği ile ulaşmaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 1974 yılında kurulmuş ve ilk mezununu 1978 yılında vermiştir. Kurulduğu günden Mart 2018 tarihine kadar, 2500’e yakın lisans ve 500’ü aşkın yüksek lisans ve doktora dereceli mezunu bulunmaktadır.

Bölümün lisans düzeyinde eğitim dili İngilizcedir ve Ekim 2014 yılından itibaren uluslararası ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu tarafından akredite edilmiştir.

Bölümün temel misyonu, elektrik ve elektronik mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmak şeklinde özetlenebilir.

Bölümde öğretim ve araştırma konuları; Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme, Elektromanyetik ve Mikrodalga Teknikleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Bilgisayarlar ve Bilgisayar Ağları, Mikroelektronik, Biyomedikal Elektronik, Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri ana başlıkları altında yoğunlaşmıştır.

Endüstri Mühendisliği insan, malzeme, makina ve enerjinin entegre olduğu sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulumu ile ilgilenir. Bu tür sistemlerden elde edilecek olan sonuçların belirlenmesi, tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi için matematik, fizik ve sosyal bilimlerin özelleşmiş bilgileriyle mühendislik analiz ve tasarımının ilkeleri ve metotlarını bir arada kullanır.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nün yetiştirdiği Fizik Mühendisleri bilgileri ve deneysel becerileri ile ülkemizin çeşitli kuruluşlarınca aranan kişiler konumundadır. Öte yandan yüksek lisans ve doktora çalışmaları için yurtdışına giden mezunlarımız gösterdikleri üstün başarılar sonucunda yurt içinde ve yurt dışında önemli araştırıcı kadrolarında yer almışlardır.

Geomatik, “Geo” (yeryüzü) ve enfor”matik” kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Geomatik, yeri ve uzayı oluşturan nesnelere ait konumsal ve fiziksel parametrelerin ileri mühendislik yöntemleri ile ölçülmesi, veri tabanlarında depolanması, analizi ve sonuç ürünlerin sunumu ile ilgilenen bilim dalıdır. Geomatik, uydu-bazlı radyo dalgalarından, mikron seviyesindeki lazer ve optik ölçmelere kadar değişen çeşitli ölçüm teknikleri kullanır.

Bilgi teknolojileri ağırlıklı Geomatik Mühendisliği Lisans Programı eğitim dili yüzde 100 İngilizcedir.

1977 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermeye başlayan Gıda Mühendisliği Bölümü, 1982 yılından beri Gıda Bilimi Anabilim Dalı ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde yürütülen lisans programında ilk yıl verilen temel bilim derslerinin yanı sıra yoğun temel mühendislik dersleri ve teknoloji dersleri programı uygulanmaktadır. Derslerin 1/3’ü İngilizce aktarılmakta ve 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi kapsamında; Yapı, Geoteknik, Yapı Malzemeleri, Hidrolik ve Ulaştırma anabilim dalları ile bu anabilim dallarını kapsayan her türlü konu hakkında geniş bilgi birikimine ve saha uygulama tecrübesine sahip uzman mühendisler yetiştirir. Mezunlar, özel sektörde her türlü şantiyede, proje ve müşavirlik firmalarında, kamuda ise pek çok bakanlıkta ve çeşitli kamu dairelerinde çalışabilirken eğitim dilinin yüzde 100 İngilizce olması sayesinde yurtdışındaki her türlü inşaat şantiyesinde iş bulabilmektedir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; evrensel değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiden yararlanarak, ülkemizde yerbilimleriyle ilgili problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve mesleki etik kurallarına saygılı mühendis ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmiştir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı, başta yeraltısuyu olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve yönetimini sürdürülebilir bir yaklaşımla irdeleyen; su kaynaklarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili mühendislik ve çevesel sorunları bilim ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak mühendislik bakış açısıyla çözebilen; meslek etik kurallarına ve çevreye saygılı, bilimsel araştırma, eğitim ve uygulama alanlarındaki birikim ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinen uluslararası düzeyde mühendis ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, başta yeraltısuyu olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve yönetimini sürdürülebilir bir yaklaşımla irdeleyen; su kaynaklarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili mühendislik ve çevesel sorunları bilim ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak mühendislik bakış açısıyla çözebilen; meslek etik kurallarına ve çevreye saygılı, bilimsel araştırma, eğitim ve uygulama alanlarındaki birikim ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinen uluslararası düzeyde mühendis ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimya Mühendisliği Bölümü (1967) Hacettepe Üniversitesinin (1963) ilk kurulan bölümlerinden birisidir. Önceleri Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesindeyken, 1971 yılında Kimya Fakültesinin kurucu iki bölümünden biri olarak eğitim dünyasındaki yerini almıştır. Daha sonra, yükseköğretim ile ilgili yeni yasa uyarınca, 1983 yılında Mühendislik Fakültesine katılmıştır. Bölüm, özgün ve işlevsel bir mimariye sahip olan kendi binasına 1987 yılında taşınmıştır. Halen bölümün akademik kadrosunda 11 profesör, 2 yardımcı doçent, 1 uzman ve 15 araştırma görevlisi bulunmakta olup, aşağıdaki üç anabilim dalında yapılanmıştır. Proses ve Reaktör Tasarımı, Temel İşlemler ve Termodinamik, Kimyasal Teknolojiler.

Ülkemizdeki maden mühendisliği bölümleri arasında seçkin bir yere sahip olan bölüm, maden işletilmesi ve zenginleştirilmesi konularında bilgi sahibi, bilgisayar kullanabilen ve sosyal niteliklere sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümde, Cevher Hazırlama (1968) ve Maden İşletme Anabilim dalları mevcuttur. Bölümde lisans eğitimi, yüzde 100 İngilizce olarak yapılmakta; eğitim kadrosu 10 Profesör, 3 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Araştırma, proje ve Erasmus kapsamlarında Avustralya, Güney Afrika, Almanya, Macaristan, İtalya, Fransa gibi ülkelerle uluslararası işbirliği bulunmaktadır.

Makina Mühendisliği Bölümü olarak ana hedef, mühendislik bilgilerini ve kazanmış oldukları yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak kariyerlerinde karşılaştıkları problemlere sürdürülebilir çözümler üretebilen yaratıcı ve girişimci mühendisler yetiştirmektir. Eğitim dili İngilizcedir.

Makina Mühendisliği Bölümünde, doktora çalışmalarını seçkin ulusal ve uluslararası üniversitelerde tamamlamış 15 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümün araştırma faaliyetleri katı mekaniği ve tasarım, makina teorisi ve dinamiği, ısıl-akışkan sistemler, termodinamik ve enerji, otomotiv, malzeme, imalat, kontrol ve mekatronik ve robotik üzerine yoğunlaşmıştır.

Bölümle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.me.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Lisans eğitimine 1982 yılında başlayan Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü, ülkemizin nükleer mühendislik alanında lisans düzeyinde eğitim/öğretim veren ilk bölümüdür. Kuruluşundan bu yana 500’den fazla Nükleer Enerji Mühendisi yetiştirmiş olan bölümün eğitim dil, İngilizcedir. Bölüm eğitimi, temel mühendislik, nükleer bilimler ve nükleer teknoloji alanlarını kapsamaktadır. Bölüm mezunları yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında, üniversite ve araştırma laboratuvarlarında istihdam edilmektedir. Bölüm mezunları; analitik düşünme, karmaşık problemleri çözebilme, eleştirel düşünebilme, yaratıcılık, liderlik, etik kurallara uyma ve toplum yararını gözetme konularında edindikleri bilgi ve donanım ile çalışma hayatlarında fark yaratmaktadırlar.

Yapay zekâ nedir?
İnsanlara ait olan düşünme, yorumlama ve çıkarım yapma yetilerini bilgisayarlara kazandırmayı hedefleyen çalışmaların ortak adı olan yapay zekâ, otonom araçlardan robotlara, otomatik çeviriden bilgi erişim sistemlerine, ses tanımadan yüz tanımaya kadar birçok farklı alanda başarıyla kullanılmaktadır.

Yapay zekâ neden Hacettepe’de?
Yapay zekâ üzerine araştırmalar yapan geniş bir kadroya sahip Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, uluslararası sıralamalara bakıldığında, bu alanda Türkiye’deki en başarılı bölüm olarak görülmektedir. Bu çerçevedeki çalışmaların adını koymak, güçlü duruma getirilen bu alanı daha da ileriye taşımak ve öğrencilerin yapay zekâ konularına odaklı bir bilgisayar mühendisliği müfredatını takip ederek lisans seviyesinde uzmanlaşma imkânına kavuşmasını sağlamak amacıyla Yapay Zekâ Mühendisliği programı açılmıştır.

Mezunları bekleyen fırsatlar
Her geçen gün hızla artan yapay zekâ alanındaki araştırmalar nedeniyle, hem akademi ve araştırma laboratuvarlarında hem de sektörde bu alanda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Stanford Üniversitesi tarafından 2018’de yayınlanan AI indeks raporuna göre, 2015-2018 yılları arasında, tüm startup şirketlerinin sayısı yüzde 28 artarken, yapay zekâ odaklı startup şirketlerinin sayısı ise yüzde 113 artmıştır.

Yapay Zekâ Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği arasındaki fark
Özünde yapay zekâ odaklı bir Bilgisayar Mühendisliği programı olarak tasarlanan Yapay Zekâ Mühendisliği programından mezun olanların diplomasında, “Bilgisayar Mühendisliği – Yapay Zekâ Mühendisliği Lisans Programı’ndan mezun olmuştur” ibaresi yer alacak. Bilgisayar Mühendisliği programına kayıtlı olan ve yapay zekâ ile ilgilenen bir öğrenci, yapay zekâ konusunda aldığı derslerle bu konu hakkında bilgilenmiş olarak mezun olurken Yapay Zekâ Mühendisliği programına kayıtlı bir öğrenci bu alanda lisans seviyesinde uzmanlaşmış olarak mezun olacak. Bu bakımdan, iki lisans programı birbirlerini desteklemekle birlikte farklı niteliklere ve yeteneklere sahip mezunlar verecek.

Hocalarımız Canlı Yayında

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ve Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Semra İde canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ile Dekan Yardımcılarımız Prof. Dr. Semra İde ve Prof. Dr. Murat Köksal canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Mühendislik Fakültesi Resmi Sayfalarında daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayın.