Edebiyat Fakültesi

1967 yılında Fen ve Sosyal Bilimler adıyla kurulan Edebiyat Fakültemiz, evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim, araştırma-inceleme, proje ve alan çalışmaları yapan; toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında görev alacak, eleştirel düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı, değişime ve gelişime açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştiren; bilim ve sanata, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan bir fakülte olmayı görev edinmiştir.

 

Bölümlerimiz

Bölümün amacı, Almanca konuşulan ülkelerin dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında dil bilim ve edebiyat bilim çerçevesinde araştırmalar yapmak, Almanca öğretim yöntemlerini geliştirmek ve bu konularda uzmanlar yetiştirerek, gerek bilimsel çalışma, gerekse uygulama alanlarında ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermektir. Bölümün bir diğer amacı da Türkçe ve Almanca konuşulan ülkelerin dil ve kültür özelliklerini araştırmak suretiyle bu toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak çözümler üretmektir.

Bölümümüz, Türkiye’de Amerikan Etütleri alanında eğitim veren ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü eğitim programının kapsamı, öğretim kadrosunun niteliği açısından bu alanda eğitim veren üniversiteler sıralamasında en üst sırada yer almaktadır.

Sözcük anlamı insan bilimi olan antropoloji, insanı, toplumu ve kültürü çalışmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüz bünyesinde üç farklı seviyede Lisansüstü eğitim sürdürülmektedir.

Arkeoloji bölümü eğitim-öğretim programlarını, geniş kültürel ve kronolojik gelişimi kapsayan bir ders programıyla alanlarında uzman akademik kadro ile yürütmektedir. Bölümümüz arkeoloji bilimine katkıları nedeniyle, uluslararası düzeyde temsil edilen dünyadaki en iyi 980 üniversitesi arasında, “Times Higher Education World University Rankings 2016-2017” listesinde arkeoloji alanında listeye giren tek bölüm olmuştur.

Bölümümüz, 82 seçkin okulun üye olduğu Uluslararası iSchools Konsorsiyumuna üye olan Türkiye’deki ilk ve tek bölüm olmakla beraber, ülkemizde 8 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü içinde en yüksek puanla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı olan tek bölümdür. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü gelecekte öne çıkacak 10 meslek arasında gösterilmektedir.

Bölümümüz, kadrosunun yurt içi ve yurt dışı akademik bağlantıları ve uluslararası anlaşmalarıyla, sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda Türk dünyasının da ihtiyaç duyduğu nitelikli akademisyenlerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bölümün amacı, yaptığı eğitim, öğretim ve araştırmalarla, kişisel ve toplumsal yaşamda olduğu kadar çeşitli araştırma alanlarında felsefî bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak; böylece felsefenin ülkemizin gelişmesinde etkili kılınmasına yardımcı olmak biçiminde dile getirilebilir.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız edebiyatını ve kültürünü disiplinler arası bir temelde çeşitli boyutlarıyla öğreterek, öğrencinin Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamayı; kamu ve özel sektör kurumlarının yabancı dil alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Dilbilimi, iletişimin en yaygın ve en temel aracı olan insan dilinin sistematik yapısını; fizyolojik, psikolojik, bilişsel, diğer bireysel ve toplumsal özelliklerini ve işleyişini kuramsal ve uygulamalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bölümümüz, Türkiye’de eğitim-öğretim dili ‘İngilizce’ olan ilk dilbilim bölümdür.

Bölümümüzün amacı İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü incelemek, öğrencilere bilimsel araştırmacı niteliğini kazandırmak ve öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizcesini geliştirmektir. Bölümümüz 2015 yılında PQ Ranking System’a göre uluslararası en başarılı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri sıralamasında 250-300 dilimlik alanda yer almıştır. Ayrıca 2017 yılında da İngiliz eğitim danışmanlığı firması Quacquarelli Symonds’ın (QS) “Alanlara Göre En İyi Dünya Üniversiteleri” sıralamasında da Türkiye’de ilk sırada yer almıştır. Bölüm programlarının tamamında eğitim dili İngilizcedir.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün kuruluş amacı, bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve benzeri birçok konuda ve çağın gerekleri doğrultusunda gelişmekte olan yeni alanlarda İngilizce-Türkçe, Fransızca-Türkçe ve Almanca-Türkçe dil çiftleri çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek bilgili, kültürlü, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmektir.

Ülkemizde Türkçe eğitimin verildiği devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı psikoloji bölümleri içinde tercih sıralamasında birinci olan bölümümüz, oldukça geniş ve yetkin kadrosu ile eğitim ve öğretim programını sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye’de kazı gerçekleştiren öğretim üyelerine sahiptir. Başarıyla tamamlanmış ve/veya bugün de sürdürülmekte olan kazılar ile hem bölüm misyonumuzda bulunan “Türkiye’de sanat tarihi araştırmalarını, disiplinini uluslararası ortama taşımak” hedefi gerçekleştirilmekte; hem de öğrencilerimize bu kazılarda aktif rol alma şansı verilerek “bilimsel araştırmalara açık ve yetkin öğrenci yetiştirme” misyonu yerine getirilmektedir.

Eğitim süresi 4 yıl olan Bölümümüzde Lisans düzeyinde isteğe bağlı Hazırlık Programı bulunmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” ve “Sosyoloji” Yüksek Lisans programları ile “Sosyoloji” Doktora programı mevcuttur.

Bölümün amacı, bütüncü ve mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerden yararlanarak, insanlık tarihinin ve Türk tarihinin özellikle yakın zamanlar başta olmak üzere bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, ayrıca lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapabilecek, arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilecek elemanlar yetiştirmek ve tarih öğretmeni olmayı hedefleyen öğrencilere bunun için gerekli olan tezsiz yüksek lisans programı öncesinde alan bilgisi kazandırmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün öncelikli hedefi, Türk dili ve edebiyatının geçmişten günümüze uzanan köklü varlığına hakim ve onun ürünlerini bilimsel ölçütler ışığında değerlendirebilecek bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüz Türkiye’de halkbilimi alanında kurulan ilk bölümdür. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de kurulan diğer Türk Halkbilimi bölümlerine model olarak pek çok değerli akademisyenin yetiştiği bir ekol olarak görülmektedir. Üniversite giriş sınavında Türk Halkbilimi bölümleri arasında en yüksek puanla öğrenci almaktadır. Dünya halkbilimi çalışmalarının yönelimleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte olan bölümümüz, dünyadaki güncel teorik ve metodolojik yaklaşımların Türkiye’deki temsilcisi konumdadır.

Hocalarımız Canlı Yayında

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Sait Uluç ve öğretim üyesi Dr. Alper Kumcu canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Sait Uluç ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Sancaktaroğlu Bozkurt canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Edebiyat Fakültesi Resmi Sayfalarında daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayın.